תקנון האתר

תקנון אתר YAMA-VAKEDMA

 1. התנאים המפורטים להלן מהווים תנאי שימוש מחייבים לשימוש באתר הבית של  “buyme.co.il”ובשירותים המסופקים באתר. הגלישה באתר והגישה אל המוצרים והשירותים, הינה בכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה, וכן בכפוף למדיניות הפרטיות הניתנת לצפייה באתר.
 2. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר כהגדרתו להלן ועל כל רכישה שתתבצע על ידך באמצעות האתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין מנהל האתר כהגדרתו להלן. עקב כך, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.
 3. בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע.
 4. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.
 5. הגדרות

5.1.                "שובר": לעניין מסמך זה – ניתן להפצה ולמימוש בהודעת טקסט, במייל בסמארט-פון או מודפס והמופק באמצעות הפלטפורמה המופעלת על ידי מנהל האתר;

5.2.                "שובר מתנה": שובר המעניק לרוכש זכות לקבל תמורתו מוצר או שירות, למעט ערך כספי, ובכפוף להוראות תקנון זה ;

5.3.                "שובר כסף": שובר המעניק לרוכש זכות לקבל תמורתו את הערך הכספי שהוטען בו, ובכפוף להוראות תקנון זה;

 1. כללי

6.1.                אתר הבית של "yamavakedma.co.il" מופעל על ידי חברת ימה וקדמה י.א בע"מ  ח.פ. 514046259  (להלן: "מנהל האתר") ונמצא במתחם (domain) שזיהויו ברשת האינטרנט (www) הינוhttps://yamavakedma.co.il/ (להלן: "האתר").

6.2.                האתר נועד לאפשר ללקוחות לקבל מידע, לסקור, לבחון ולרכוש שוברים של ספקים שונים המשתנים מעת לעת, בצורה קלה ונוחה.

6.3.                האתר מופעל על ידי מנהל האתר.

6.4.                משתמש זכאי לעשות שימוש באתר בהתקיים כל התנאים הבאים יחד:

6.4.1.                המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות;

6.4.2.                למשתמש מלאו 18 שנים;

6.4.3.                המשתמש הנו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה;

6.4.4.                המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ישראלי תקף, שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות האשראי או המכובד בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי;

6.4.5.                המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט.

6.4.6.                המשתמש הסכים לתנאי תקנון זה ולמדיניות הפרטיות של מנהל האתר.

6.5.                מנהל האתר שומר לעצמו את הזכות לעדכן תקנון זה, מעת לעת, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש, ללא צורך בהודעה מוקדמת או קבלת הסכמת המשתמש באתר, באחריות המשתמש לקרוא את התנאים בכל כניסה לאתר ולמשתמש באתר לא תהיה טענה בעניין. על אף האמור, מנהל האתר יפעל ככל האפשר לעדכן את משתמשיו, באמצעות פרסום באתר, על שינויים שיחולו בתנאי שימוש אלה.

6.6.                מנהל האתר רשאי לסגור את האתר לעדכונים ושדרוגים, ולשנות, מעת לעת, את מבנהו, מראהו וזמינותם של המוצרים, השירותים והתכנים הניתנים בו, ולהפסיק הפצתו של כל מידע, שיטת העברת מידע, מהירויות העברת המידע או כל מאפיין אותות ו/או מאפיין שידור אחרים וזאת ללא צורך בהודעה מראש למשתמש.

6.7.                כל שינוי בתנאי השימוש יחול מרגע פרסומו על כל משתמשי האתר, וכל שימוש באתר על ידי משתמש לאחר ביצוע השינויים האמורים ייחשב הסכמה וקבלה של השינויים האמורים על ידי המשתמש.

6.8.                תנאי התקנון מצויים באתר והינם חובה לעיון והסכמה ע"י הלקוחות המעוניינים להצטרף וליהנות משירותי האתר המלאים. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר לכל מטרה שהיא.

6.9.                השימוש בחלקים מסוימים של האתר מותנה בתשלום והזנת פרטים שונים בהתאם למפורט בתנאי השימוש להלן.

 1. תנאי השימוש באתר

7.1.                זכות השימוש באתר הינה אישית למשתמש ולא ניתנת להעברה לכל צד ג.

7.2.                המוצרים והשירותים המוצעים באתר מיועדים לשימוש הפרטי והאישי של הלקוחות ולא למטרות מסחריות ו/או סיטונאות ואינם ניתנים למכירה לכל צד שלישי שהוא ואינם ניתנים למכירה לכל צד שלישי שהוא בהנחה. מנהל האתר רשאי למנוע מלקוח כלשהו את השתתפות והשימוש באתר, באופן זמני או לצמיתות, על פי שיקול דעתו הסביר, בכפוף לכל דין, לרבות אם יהא סבור כי הלקוח עלול לסחור בהם, וזאת ללא צורך לנמק החלטתו או להודיע ללקוח על כך מראש. מנהל האתר אף שומר לעצמו את הזכות, על פי שיקול דעתו הסביר ובכפוף לכל דין, לבטל את רכישתו של הלקוח בנסיבות אלו.

7.3.                מנהל האתר אינו מגביל העברת שובר לצד ג על בסיס לא מסחרי, על ידי משתמש הקצה, כאשר במקרה שכזה ימשיכו לחול כל תנאי השימוש ותנאי השובר, לרבות, אך לא רק, הגבלות האחריות של האתר, גם כלפי מקבל השובר בהעברה. כל האחריות וההשלכות בכל הקשור ו/או הנובע מהעברת שובר לצד ג, לרבות, אך לא רק, במידה וחלות על כך הגבלות ו/או הוראות על פי כל דין, הינן על משתמש הקצה בלבד.

7.4.                מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מנהל האתר יהא רשאי להפסיק בכל עת, מכל סיבה שהיא ואף ללא סיבה, על פי שיקול דעתו הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל מכירה, ללא צורך במתן התראה מוקדמת, לרבות בכל אחד מהמקרים הבאים:

7.4.1.                אם לדעת מנהל האתר הלקוח מסר במתכוון פרטים שגויים.

7.4.2.                בנסיבות בהן הלקוח עשה או עושה שימוש האסור לפי תקנון זה ו/או שימוש העלול לגרום להפרעה לשירותים ו/או ללקוחות אחרים ו/או באופן המהווה עוולה אזרחית ו/או עבירה פלילית ו/או באופן המעורר חשד סביר ו/או הלקוח פועל באופן הנוגד ו/או המפר את התנאים הקבועים בתנאי השימוש ו/או בתקנון;

7.4.3.                אם לדעת מנהל האתר הלקוח ביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע במנהל האתר או בצדדים שלישיים כלשהם;

7.4.4.                 אם לדעת מנהל האתר הלקוח עשה שימוש בשירותי האתר לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;

7.4.5.                 אם הלקוח הפר איזו מהוראות תקנון זה;

7.4.6.                 אם כרטיס האשראי שברשות הלקוח נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

7.5.                אין בחסימה, בהפסקה או בהגבלת השירותים, כאמור לעיל, כדי לגרוע מחובתו של הלקוח לנהוג בכל עת בהתאם לתנאי שימוש אלה. כל שימוש של הלקוח באתר, לרבות בשירותים ובתכנים שבאתר, בניגוד להוראות מנהל האתר ו/או בניגוד לתנאי שימוש אלה ו/או בניגוד להוראות כל דין, יזכה את מנהל האתר ו/או צדדים שלישיים בעלי זכויות בשירותים ובתכנים לפי העניין, בנקיטת אחד או יותר מן הסעדים הקבועים בתקנון זה כלפי הלקוח, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לזכות מנהל האתר ו/או צדדים שלישים בעלי זכויות בשירותים ובתכנים על פי כל דין.

 1. אופן רכישת שובר

8.1.                כדי לרכוש את שובר ביי-מי באתר, יש לבחור תחילה שם משתמש וסיסמה אישית, אשר ילוו אותך בכל הרכישות ו/או השימוש באתר. בעת ביצוע רכישה באתר יידרשו הלקוחות למסור את אחד או יותר מהפרטים המזהים אודות עצמם (כתובת דואר אלקטרוני, סיסמא, שם פרטי, שם משפחה, כתובת, יישוב, טלפון, תעודת זהות ופרטי כרטיס אשראי) (להלן: "הפרטים האישיים") (להלן: "ביצוע הפעולה"). אם הזמנה תבוצע ללא הפרטים המלאים שלך, מנהל האתר יהיה רשאי לבטל את ההזמנה. על פי חוק אינך חייב למסור את הפרטים בטופס הרישום ומסירתם תלויה ברצונך בלבד. עם זאת, אם לא מסרת את כל הפרטים המבוקשים לא תוכל להשתתף ברכישת השובר.

8.2.                מנהל האתר רשאי לבטל את ההזמנה, בין השאר, אם אותו לקוח הגיש פרטים כוזבים או חלקיים ו/או באם יתברר לו שחלה טעות אנוש או טעות טכנית בהצגת פרטי המוצר, מחירו, תנאי התשלום וכדומה. במקרה שכזה תישלח לנרשמים הודעה מתאימה לכתובת הדואר האלקטרוני (כתובת הדואר האלקטרוני שמסר המשתמש בעת רישומו לאתר). מנהל האתר לא ישא באחריות לקבלת הודעת הביטול בכתובת הדואר האלקטרוני של המשתמש, במקרה שכתובת הדואר האלקטרוני שמסר המשתמש בעת רישומו האלקטרוני שגויה או במקרה של תקלה טכנית או בעיה אחרת.

8.3.                לצורך ביצוע הפעולה יש להיות משתמש רשום באתר, לצורך כך יש להקליד כתובת דואר אלקטרוני, סיסמא ואישורה ואישור על קריאת התקנון והסכמה לו.

8.4.                המחירים המוצגים בכל שיטות המכירה כוללים מע"מ, ככל שהדבר מחויב על-פי הדין, אלא אם צוין אחרת במפורש.

8.5.                קניה שאושרה מהווה קניה המחייבת בתשלום מלוא הסכום שהוצע בגינה על ידי המציע.

8.6.                חיוב הלקוח יתבצע על ידי ביי מי וזאת באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסר.

8.7.                בעת ביצוע רכישה באתר, הפרטים האישיים של הלקוח יועברו למערכת עיבוד הנתונים של מנהל האתר (להלן: "המערכת") באמצעות ערוץ מוצפן תקני (SSL). רישומי המערכת יהוו ראיה לכאורה לאמור בהם.

8.8.                מיד לאחר ביצוע הפעולה יבצע מנהל האתר בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור הפעולה ע"י חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה או נדחתה.

8.9.                יובהר ויודגש, כי רק אישור בדבר ביצוע הפעולה שהתקבל מחברת האשראי על חיוב כרטיס האשראי ובנוסף אישור שהתקבל בדואר האלקטרוני של הלקוח הכולל את פרטי הפעולה הרלבנטיים, לרבות מספר הפעולה, פרטי הלקוח ופרטי הפעולה, יהווה אישור על קליטת הפעולה אצל מנהל האתר. הרישום שנרשם במחשבי מנהל האתר יהווה ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

8.10.            מנהל האתר ו/או מי מטעמו שומר לעצמו את הזכות שלא לקבל או לבטל כל בקשה לרכישת מוצרים ו/או שירותים גם לאחר אישור חברת האשראי, בכל אחד מן המקרים הבאים:

8.10.1.            בהתאם לשיקול דעתו הסביר של מנהל האתר מתעורר חשד כי התשלום עבור רכישת השובר לא יבוצע כלל או שלא יבוצע במלואו ובמועדו.

8.10.2.            נפלה טעות במסירת פרטי הזיהוי ו/או מידע הנדרש לביצוע רכישה באתר.

8.10.3.            אם יתברר כי נפלה טעות סופר או טעות טכנית חריגה בהצגת פרטי שובר ו/או השירות נשוא שובר המוצעים לרכישה, המחיר ו/או פרטים אחרים.

8.10.4.            במקרים בהם קרתה תקלת תקשורת ו/או בעיה טכנית אחרת שפגמה בהליך רכישה תקין בדרך הרכישה.

8.10.5.            אם יתברר כי חלה במהלך המכירה פעילות שאינה חוקית מצד גורם כלשהוא.

8.10.6.            במקרים של כוח עליון המונעים את המשך המכירה ו/או ניהולה באופן תקין.

8.10.7.            מנהל האתר יפרסם הודעה על ביטול המכירה, בהתאם לשיקול דעתו, בדף הרכישה בטרם סגירת המכירה ו/או ישלח הודעה על ביטולה לרוכשי השוברים במסגרת המכירה בדוא"ל שמסרו בעת רכישת השוברים במקרים המתאימים.

8.10.8.            במידה ונשלחו שוברים לרוכשיהם ביחס למכירה שבוטלה, תימסר על-כך הודעה לספק שבאחריותו לספק המוצרים ו/או השירותים נשוא השוברים ותוקפם של השוברים יבוטל. במקרה זה כלל רכישות השוברים במסגרת המכירה יבוטלו ורוכשי השוברים יזוכו בעלות הרכישה.

8.10.9.            במקרה של ביטול הבקשה לרכישת המוצרים ו/או השירותים כמפורט בסעיף זה, תבוטל השתתפות רוכשי השוברים ובהתאם יושב להם כספם.  כמו כן, למנהל האתר שמורה הזכות למנוע מרוכשי השוברים השתתפות חוזרת בשירות ביי מי מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד העומדים לרשותם ע"פ כל דין, ולא תהא לרוכשי השוברים כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי מנהל האתר ו/או מי מטעמה ככל שפעלו בהתאם לסעיפים ‏8.11.7 ו-‏8.11.8.
8.11.            במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם מוקד שירות הלקוחות של מנהל האתר לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה. יובהר ויודגש, פעולה תיחשב כמושלמת רק לאחר הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה ע"י מבצע הפעולה. לא פעל מבצע הפעולה להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, יהיה מנהל האתר זכאי לבטל את בקשת הרכישה.

8.12.            אם חברת האשראי תסרב לכבד את התחייבויותיך תבוטל הזמנת השובר על ידך ולביי- מי תהיה במקרה כזה הזכות לחייב אותך בדמי ביטול של 5% ממחיר השובר או חלק השובר שהזמנת או בסך של 100 ₪, לפי הנמוך מבין השניים הכל כפי שיפורט בסעיף ‏15 להלן.

8.13.            את השובר תוכל להדפיס או לשלוח באמצעות המייל או באמצעות הודעת טקסט, ויתכנו אמצעי הנפקת שובר נוספים לבחירה, הכל כפוף לשיקולי ביי מי. ביצוע הוראות סעיף זה מהוות קבלת השובר מביי-מי ופעולה זו אינה ניתנת לביטול.

8.14.            הנך מאשר בזאת קבלת הקבלה באמצעות הדואר האלקטרוני אשר מסרת בעת רכישת השוברים.

8.15.            מנהל האתר יהיה רשאי לעדכן את כמות המינימום של השוברים או את כמות המקסימום של השוברים הניתנים לרכישה.

 1. אספקת המוצרים

אספקת המוצרים/השירותים תתבצע בהתאם לתנאים המופיעים בתנאי שימוש אלו ובעמוד המכירה של השובר לגבי המוצר/שירות באתר. אספקת המוצרים/השירותים תבוצע על ידי בתי העסק ובאחריותם הבלעדית בהתאם לתנאים המופיעים בתנאי שימוש אלו ובעמוד המכירה של השובר לגבי המוצר/שירות באתר.

 1. עלות השירות

10.1.            השימוש בשירות ו/או גלישה באתר הינו ללא עלות.

10.2.            כל לקוח יישא בעלות בה בחר עבור שוויו של השובר. שווי השובר כולל מע"מ כדין.

10.3.            בכל מקרה ובכל זמן חברת ביי מי רשאית לשנות זאת ולגבות עמלת שירות מהלקוח. מובהר, כי אם וככל שיוחלט על גביית עמלה כאמור, יעודכן הדבר באתר.

 1. מימוש השובר

11.1.            לא ניתן לממש שובר מתנה יותר מפעם אחת. על אף האמור, שובר כסף ניתן לממש יותר מפעם אחת, וזאת עד לגובה הסכום הטעון בו כדין.

11.2.            ניתן להעביר את ביצוע רכישת השובר בבית העסק המסויים שבו בחר הלקוח לביצוע רכישת השובר, לבית עסק אחר בשווי זהה, באישור מנהל האתר ולפי שיקול דעתו הבלעדי. לא ניתן להעביר שובר שפג תוקפו. לשם ביצוע ההעברה כאמור יש ליצור קשר טלפוני עם מוקד שירות הלקוחות של מנהל האתר. מימוש שובר יהיה כפוף להוראות כל דין.

11.3.            לא ניתן לעשות שימוש בשובר על מנת לשלם חוב קודם לבית העסק או לשלם תשר (טיפ), אלא אם צוין אחרת במפורש או אם הדבר אושר על ידי בית העסק, על פי שיקול דעתו הבלעדי.

11.4.            ביי מי ובית העסק לא יהיה אחראים לאובדן, גניבה, שיכפול או להדפסה ביתר של השוברים או של מספרם הסידורי.

11.5.            לכל שובר תיקבע תקופת מימוש מקסימאלית במסגרתה תוכל לממשו. באחריותך המלאה והבלעדית לממש השובר לכל המאוחר עד לתום תקופה זו. לאחר תקופה זו אין לשובר כל תוקף ותאבד את זכאותך לצרוך המוצר או השירות כמפורט בו או לקבל החזר כספי כלשהוא או תמורה בין כספית ובין אחרת ומבלי שתהא זכאי לכל תשלום ו/או פיצוי בשל כך.

11.6.            לא ניתן יהיה לשלם באמצעות השובר עלויות טיפול ומשלוח.

11.7.            השובר אינו מהווה הזמנת מקום בבית העסק (למשל, הזמנת שולחן במסעדה), כאשר הדבר נדרש.

 1. אחריות

12.1.            מנהל האתר מאפשר לך לרכוש באמצעות האתר שוברים למוצרים ושירותים שונים של מיטב היצרנים, היבואנים והקמעונאים הפועלים בישראל בדרך נוחה ומהירה. עם זאת, מנהל האתר אינו היצרן או היבואן או הקמעונאי של המוצר שרכשת באמצעות השובר שבדעתך לרכוש באתר. לפיכך, ומבלי לגרוע באמור בתקנון זה, מנהל האתר ו/או מי מטעמו אינם אחראים על השירות והאחריות למוצרים ו/או השירותים שנרכשו באמצעות השוברים שנרכשו באתר לאחר מכירתם, לרבות לאחריות בגינם, תיקונם ו/או לאספקת חלקי חילוף, ולמעט כקבוע על פי דין. האחריות בגין האמור, ככל שישנה על פי דין, חלה באופן בלעדי על הספקים או הקמעונאים.

12.2.            ביי-מי אינה אחראית לתוכן השוברים, לתנאיהם, למימושם או לכיבודם על ידי הקמעונאי. מערכת ביי-מי מהווה פלטפורמה בה מציעים הקמעונאים השונים לגולשים לרכוש שוברים אצלם.

12.3.            אתר ביי-מי אינו מספק מוצרים או שירותים כלשהם ואינו אחראי על מכירת מוצרים או שירותים כלשהם אלא על הנפקת שוברי קנייה של קמעונאים שונים.

12.4.            המוצרים ו/או שוברים ו/או שירותים או כל הצעה קמעונאית אחרת המוצעת באתר ביי-מי אינם מסופקים על ידי ביי-מי אלא חובת אספקתם מוטלת על החברות הקמעונאיות השונות המציעות ועליהן בלבד.

12.5.            תיאור ו/או מידע על חנויות ועל מוצרים המופיע באתר ביי-מי הינו באחריות החברות המתארות ו/או המוסרות מידע זה ולא תחול כל אחריות בהקשר זה על ביי-מי.

12.6.            תנאי מימוש השובר הינו באחריות החברות הקמעונאיות המפרסמות באתר ביי-מי, ולביי-מי לא תהיה כל אחריות בנוגע לאופן מימוש השובר על ידי החברה הקמעונאית המפרסמת את אפשרות רכישת השובר באתר ביי-מי.

12.7.            הקמעונאים ו/או החברות המופיעים באתר, התחייבו כלפי מנהל האתר והצהירו בפניו על אמיתות נתוני המידע המופיעים באתר, אך מנהל האתר אינו ערב לאמינות המידע ומידת דיוקו.

12.8.            בית העסק הינו האחראי הבלעדי לשירותים, למוצרים ולמערכות, ומנהל האתר לא יישא באחריות לנזקים מכל סוג שהוא, שיגרמו למנהל האתר ו/או לכל צד שלישי, הקשורים במישרין ו/או בעקיפין עם השירותים ו/או אופן הענקתם ו/או עם התכנים שיינתנו במסגרתם ו/או מערכות מנהל האתר ו/או פעולתן, באופן ישיר ו/או עקיף.

12.9.            ביי-מי ו/או מנהל האתר לא אחראים להגעת השובר למקבל/ת השובר, לרבות במקרים של סינון ע"י ספאם או לקוח שאינו מנוי לקבלת שירותי תוכן בהודעות טקסט.

12.10.         מנהל האתר לא יהיה אחראי לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם לך כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על המידע שמופיע באתרים ו/או בחנויות הקמעונאים שאליהם תגיע באמצעות איזה מהשירותים באתר. מנהל האתר לא יישא באחריות גם למידע ותכנים שיתפרסמו באתר עצמו על ידי צדדים שלישיים או לכל תוצאה שתנבע מהסתמכות עליהם או שימוש בהם.

12.11.         מנהל האתר לא יהיה אחראי לכל הנזקים לציוד ו/או לתוכנה ו/או למידע שיגרמו לך כתוצאה משימוש באתר. המשתמש יהיה אחראי לקבלת ולאחזקת טלפון, קו תקשורת, מחשב, חומרה וכל ציוד אחר הנדרש ככל שנדרש, על מנת לקבל גישה ולעשות שימוש באתר ולכל העלויות הכרוכות בכך.

 1. כללי

13.1.            תוקף השובר הינו בין 24 ל- 60 חודשים, בכפוף לכל דין. תוקף השובר יצוין על גבי השובר.

13.2.            על אף האמור בסעיף ‏13.1 לעיל, תוקפם של שוברים לרכישת מוצר או שירות מסוימים, יכול ויהיה קצר מ- 24 חודשים, בהתאם לתנאים המופיעים על גבי השובר.

13.3.            השובר יכובד ברשת/ות המפורטות על השובר, במסגרת הרשתות בישראל בלבד.

13.4.            לא יינתן החזר כספי או פיצוי בגין אי מימוש, אובדן או גניבה של השובר.

13.5.            חובה על הלקוח שהזמין שובר הכרוך בפעילות או שירות, לבצע אישור הזמנה טלפוני מול מבצע הפעילות יום לפני התאריך המתוכנן על מנת לוודא מזג אויר ותנאים טכניים.

13.6.            עדכונים ושינויים – בתי העסק באתר עלולים להשתנות מעת לעת. לפני רכישה ו/או בעת קבלת שובר, יש להתעדכן באתר בעמוד 'עדכונים ושינויים'.

 1. דרכי פנייה למנהל האתר (שירות לקוחות)

14.1.            בכל שאלה ו/או בעיה הקשורה באתר ובהפקת השוברים תוכל לפנות ישירות לשירות הלקוחות של מנהל האתר במספר: 03-9509119  שעות פעילותו של המוקד: ימי חול בין השעות: 08:00 – 14:00: ובימי שישי  שבת 08:00-13:00. כמו-כן, תוכל לפנות אלינו באמצעות פנייה בדואר אלקטרוני  OFFICE@YAMAVAKEDMA.CO.IL ט14.2. בכל שאלה ו/או בעיה הקשורה בבית העסק, יש לפנות ישירות אל רן שבו

 1. מדיניות ביטולים והחזרה:

15.1.            הוראות סעיף זה מתייחסות לביטול רכישת השובר, לא לביטול רכישת מוצרים או שירותים תוך שימוש בשובר. לביטול רכישת מוצרים או שירותים, יש לפנות לבית העסק ועל ביטול שכזה יחולו תנאי בית העסק, החוק והדין לגבי מערכת היחסים שבינך לבין בית העסק. על ביי מי לא תחול כל אחריות בגין ביטול רכישת כל המוצר ו/או שירות שנרכשו מבית העסק תוך שימוש בשובר.

15.2.            ביטול רכישת שובר מהאתר יהיה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ'א-1981 ("חוק הגנת הצרכן") העוסקות במכר מרחוק.

15.3.            לצורך ביטול, יש לפנות בכתב ובאמצעות פניה לשירות הלקוחות של האתר או באמצעות הדואר או באמצעות פקס או באמצעות תקשורת אלקטרונית (כדוגמת דואר אלקטרוני), יכלול את פרטי הרוכש כולל מספר תעודת זהות ואת פרטי השובר,  כמפורט בסעיף ‏14 שלעיל.

15.4.            רק הלקוח המשלם את השובר יכול לבטל את רכישת השובר.

15.5.            דמי ביטול – בכפוף לכך שלא נעשה שימוש בשובר ובכפוף לייתר התנאים המפורטים בתנאי שימוש אלו, בתוך 14 יום מיום קבלת הודעת הביטול יושב לך הסכום ששולם על ידך בגין השובר בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ש'ח, לפי הנמוך מביניהם. לדוגמא: אם שווי השובר הינו 100 ₪, ישלם הלקוח דמי ביטול בסך של 5 ₪. אם שווי השובר הינו 1200 ₪, אזי ישלם הלקוח דמי ביטול של 60 ₪.

15.6.            עם זאת, אין באמור כדי לפגוע מזכותו של מנהל האתר לתבוע את נזקיו כאמור בסעיף 14ה(ג) לחוק הגנת הצרכן.

15.7.            כיבוד השובר שנרכש הינו באחריות בית העסק, ולא ביי מי. במקרה בו בית העסק לא יכבד שוברי ביי מי, יוכל הלקוח להחליף את השובר בשובר לבית עסק אחר ובסכום זהה. יש לעיין מעת לעת בעדכונים ושינויים באתר ביי-מי.

15.8.            עם ביטול העסקה, יבוטל השובר ולא ניתן יהיה לממשו בבית העסק.

 1. אבטחת מידע וסודיות

16.1.            מנהל האתר יפעל, כמיטב יכולתו, לאבטחת הפרטים האישיים כהגדרתם בסעיף 8.1 לעיל, לשם שמירה על פרטיות הלקוח. עם זאת, מנהל האתר אינו יכול להבטיח כי מערכותיו חסינות בפני פריצות ו/או חדירות בלתי מורשות למערכותיו, ובמקרה כאמור לא תהיה ללקוח כל טענה בעניין.

16.2.            מנהל האתר, מנהליו, עובדיו, כל הפועלים מטעמו וכל גורם אחר הקשור באספקת השירותים והתכנים לא יישאו באחריות כלשהי לכל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן כלשהם, ישירים עקיפים או תוצאתיים, שיגרמו או העלולים להיגרם, במישרין או בעקיפין, ללקוח ו/או לצד ג' כתוצאה מפריצה ו/או חדירה בלתי מורשים למערכותיו של מנהל האתר.

16.3.            למשתמש ידוע והוא מסכים בזאת כי כל הפרטים שמסר למנהל האתר במועד הרישום לאתר ו/או הנובעים מפעילותו באתר ובכלל זה מידע שנאסף אודות הלקוח במהלך הגלישה, ייאגרו במאגרי המידע של מנהל האתר. ברישומו לאתר ושימוש בו המשתמש מאשר למנהל האתר לאגור מידע כאמור.

16.4.            מעבר לשימוש הנ"ל מנהל האתר מתחייב שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאתכם. אולם, מנהל האתר שומר לעצמו את הזכות לחשוף כל מידע אישי אודות הלקוח או אודות השימוש של הלקוח באתר, לרבות בשירותים ובתכנים שבאתר, ללא מתן הודעה מוקדמת ללקוח וללא קבלת הסכמה מהלקוח, בהתקיים אחד ו/או יותר מהמקרים הבאים: 1) לצורך ציות לדרישות הדין ו/או על מנת למלא אחר צו של בית משפט/רשות מוסמכת; 2) להגן על זכויותיו של מנהל האתר ו/או מי מטעמו ו/או צדדים שלישיים; 3) לאכוף את תנאי שימוש אלו; 4) לספק את השירות; 5) לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר; 6) לשנות ו/או לבטל שירותים ותכנים שקיימים באתר; 7) להתאים את המודעות ו/או העסקאות שיוצגו למשתמש בעת הביקור באתר לתחומי ההתעניינות שלך; 8) לצורך איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר; 9) לאימות פרטים ולצרכי אבטחת מידע. במידה ויחשוף מנהל האתר מידע אישי אודות הלקוח, יעשה מנהל האתר את כל המאמצים שביכולתו לעשות זאת תוך שמירה על פרטיותו של הלקוח ככל שניתן בנסיבות העניין.

16.5.            מנהל האתר נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן. עם זאת, במקרים שאינם בשליטתו ו/או הנובעים מכוח עליון, מנהל האתר לא יהא אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח ו/או למי מטעמו אם מידע זה ייאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה, למעט לנזק ישיר אם נזק כאמור נגרם בשל רשלנותו (ככל שתקבע בבית המשפט) של מנהל האתר.

16.6.            מנהל האתר יהא רשאי להשתמש בפרטים שתמסור לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לגורמים אחרים (כגון לצורכי בחינת מספר מבקרים באתר, פילוח הרגלי קניה, פילוח גנרי וכיו"ב) במטרה לשפר את פעילות האתר והשירותים המוצעים בו, אולם במקרה זה הנתונים יהיו אנונימיים ולא יתייחסו אליך אישית או יזהו אותך.

16.7.            מנהל האתר יהא רשאי לעשות שימוש ב"עוגיות" (“cookies”)- קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על ידי השרת של מנהל האתר על הכונן הקשיח של המחשב בו אתה משתמש באמצעות הדפדפן שלך, על מנת לספק לך שירות מהיר ויעיל ולחסוך ממך את הצורך להזין את פרטיך האישיים בכל כניסה לאתר. עם זאת, יובהר כי ה"עוגיות" אינן מכילות כל מידע שמזהה אותך באופן אישי ואתה יכול לכוון את תוכנת הדפדפן שלך כך שלא ייקלטו במחשב "עוגיות" או שיימחקו.

 1. דיוור ישיר ודברי פרסומת

17.1.            הרשמתך לאתר מהווה הסכמה מפורשת מצדך לקבלת דיוורים ישירים ודברי פרסומת מאת מנהל האתר, בין היתר באמצעות פקס, דואר אלקטרוני, מערכת חיוג אוטומטי או הודעת מסר קצר (SMS). תוכל בכל עת להסיר את פרטיך מרשימת הדיוור הישיר ו/או לבטל את קבלת דברי הפרסומת באמצעים המנויים לעיל, וזאת על ידי פניה למנהל האתר בכתובת הדואר האלקטרוני info@buyme.co.il או באמצעות פניה לשירות הלקוחות בטלפון 03-3737117 (בימים א'-ה' בשעות 10:00 ועד 17:00). בכל מקרה, עדיין נוכל לשלוח לך הודעות שהדין אינו מונע מאיתנו לשלוח לך אותן, למרות סירובך.

17.2.            בקשה לביטול הרשמה יש לשלוח בכתב לדואר האלקטרוני info@buyme.co.il. לאחר ביטול הרשמה ימחקו מרשימת התפוצה כל הפרטים האישיים השמורים באתר, לרבות כתובת הדואר האלקטרונית.

 1. אחריות כללית בגין פעילות האתר

18.1.            השירות באתר ניתן לשימוש כמות שהוא (AS IS). לא תהיה למשתמש או למבצע הפעולה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מנהל האתר בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו.

18.2.            מנהל האתר עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר. יחד עם זאת, מנהל האתר אינו מתחייב שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, קלקולים או תקלות – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת, והוא לא יהיה אחראי באופן כלשהו לתקלות ו/או שיבושים ברשת האינטרנט העולמית ו/או בקווי בזק ו/או בקווי התקשורת הבין – לאומיים המאפשרים את שירותי הגישה בחיוג לרשת האינטרנט.

18.3.            מנהל האתר לא יהא אחראי לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית.

18.4.            מנהל האתר אינו מתחייב כי קישורית (link) כלשהי תוביל את מבצע הפעולה לאתר אינטרנט פעיל.

 1. קניין רוחני

19.1.            כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות יוצרים, פטנטים, סימני מסחר, סודות מסחריים ומידע חסוי, בכל חומר שנ/יערך ו/או י/פותח על ידי מנהל האתר הם/יהיו קניינו הבלעדי והמלא של מנהל האתר.

19.2.            מבלי לגרוע מהאמור לעיל, האתר, לרבות אייקונים (icons) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר ולרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו   (logo)  וכן עריכתם והצגתם של אלה לרבות השירותים והתכנים שבאתר, כולל טקסט, איורים, גרפיקה, צליל, קטעי גרפיקה, יישומי תוכנה, גרפים ותמונות, הינם רכושו של מנהל האתר ו/או ניתנו לו ברישיון על ידי צדדים שלישים, ומוגנים ע"י חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ"ל, וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. כל הזכויות שמורות למנהל האתר ו/או לצדדים שלישיים בהתאמה.

19.3.            הלקוח אינו רשאי לשנות, להעתיק, להעביר, לאחסן, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להעניק רשיונות, ליצור עבודות נגזרות, לבצע הנדסה חוזרת, להעביר או למכור את השירותים ו/או התכנים, באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, בכל צורה שהיא ללא רשות מפורשת של מנהל האתר בכתב ומראש.

19.4.            מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הלקוח מתחייב בזאת להימנע מכל שימוש שעלול לפגוע במנהל האתר ו/או בצדדים שלישיים, וכן הוא מתחייב שלא לבצע שימוש מסחרי בשירותים ו/או בתכנים המסופקים לו במסגרת האתר.

19.5.            אין בהצגת מוצרים ו/או שירותים המוצגים באתר זה משום הבעת דעה לגביהם אופיים או טיבם ע"י מנהל האתר.

19.6.            רישומי המחשב של מנהל האתר בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

 1. הגבלת אחריות

20.1.            אחריותם של עובדי מנהל האתר, מנהליו, נציגיו, בעלי מניותיו, וכל הפועלים מטעמו ו/או עבורו וכל גורם אחר הקשור באספקת השירותים הניתנים באתר, מוגבלת בזאת לאספקת השוברים ללקוח בלבד, וזאת בהתאם להוראות הדין ותנאי שימוש אלה.

20.2.            הלקוח מסכים בזאת במפורש, כי בכל מקרה שבו תוטל אחריות ו/או חבות כלפי מנהל האתר, מנהליו, עובדיו, נציגיו, בעלי מניותיו, וכל הפועלים מטעמו ו/או עבורו וכל גורם אחר הקשור באספקת השירותים הניתנים באתר, הרי שתרופתו היחידה, המלאה והסופית של הלקוח, תוגבל לאספקה חוזרת, זהה או דומה, של השירותים הניתנים באתר ונשוא הטענה ו/או החזר כספי של עלותם בלבד, ולא מעבר לכך. ידוע ללקוח כי מנהל האתר הסכים להתקשר עימו על בסיס הגבלת אחריות זו וכי הוא מסתמך על כך.

20.3.            מנהל האתר, מנהליו, עובדיו, נציגיו, בעלי מניותיו, וכל הפועלים מטעמו ו/או עבורו וכל גורם אחר הקשור באספקת השירותים הניתנים באתר אינם אחראים בשום אחריות ו/או חבות לפרטים לא נכונים ו/או לא מלאים ו/או לא עדכניים ו/או מטעים שימסור הלקוח, לכל שימוש שייעשה על ידי הלקוח באתר, לרבות בתכנים ובשירותים שבאתר, לתוצאות השימוש ו/או להסתמכות של הלקוח על האתר ו/או התכנים והשירותים שבאתר. אין לבצע שום עסקה או לקבל כל החלטה בהסתמך על השירותים והתכנים שבאתר, וכל העושה כן עושה זאת על דעתו ואחריותו בלבד.

20.4.            מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מנהל האתר, מנהליו, עובדיו, נציגיו, בעלי מניותיו, וכל הפועלים מטעמו ו/או עבורו וכל גורם אחר הקשור באספקת השירותים הניתנים באתר לא יהיו אחראים בשום אחריות ו/או חבות לכל נזק ו/או פגיעה ו/או הפסד ו/או הוצאה ו/או תשלום, מכל מין וסוג, שייגרמו עקב נסיבות מעבר לשליטתם, ובכלל זאת, כוח עליון, אש, מלחמה, פעולות חבלה, הפרעות קשות בסדר הציבורי, מחסור במקורות סבירים להספקה של ציוד חיוני למערכת, מעשה או מחדל של מפ"א או מפעיל סלולרי או מגבלות שהוטלו על ידם, חוקים, תקנות או צווים ממשלתיים, מגבלות הרשת, מגבלות צבאיות או ביטחוניות, ואמצעים למניעת הונאה.

 1. שיפוי

21.1.            הלקוח מתחייב לפצות ו/או לשפות את מנהל האתר, מנהליו, עובדיו, נציגיו, בעלי מניותיו, וכל הפועלים מטעמו ו/או עבורו וכל גורם אחר הקשור באספקת השירותים הניתנים באתר, מיד עם דרישתם הראשונה, בגין כל נזק ו/או פגיעה ו/או הפסד ו/או הוצאה ו/או תשלום שייגרמו להם, מכל מין וסוג, לרבות בגין שכ"ט עו"ד והוצאות משפטיות, עקב הפרת הוראות תנאי שימוש אלה ו/או הוראות החוק על ידי הלקוח, וכן עקב כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שתועלה כנגדם על ידי כל צד שלישי שהוא, בגין הפרת הוראות תנאי שימוש אלה ו/או הוראות החוק על ידי הלקוח. למען הסר ספק מובהר כי, אחריות הלקוח במקרה של התרחשות איזה מהמקרים המפורטים לעיל, כוללת גם נזקים ישירים, עקיפים, תוצאתיים, מקריים ו/או מיוחדים, לרבות פגיעה בשם הטוב, פגיעה במוניטין, אבדן הכנסה, אבדן נתונים ואבדן רווחים. אין בשיפוי הנ"ל בכדי לגרוע מסעדי מנהל האתר על פי כל דין.

 1. שונות

22.1.            הדין החל על הסכם זה ועל השימוש בשירותים ובתכנים הינו הדין הישראלי בלבד, בין שהשימוש בשירותים ובתכנים נעשה בישראל ובין שמחוצה לה. בתי המשפט המוסמכים בתל-אביב-יפו בישראל תהיה סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל מקרה של סכסוך או מחלוקת בקשר עם נושאי הסכם זה ו/או בקשר עם השירותים והתכנים. אין בהוראת סעיף זו כדי למנוע ממנהל האתר, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לנקוט בהליך משפטי כנגד לקוח, מחוץ לגבולות מדינת ישראל.

22.2.            הצדדים רשאים, אם יסכימו לכך, לקיים הליך אלטרנטיבי של גישור ו/או בוררות לשם פתרון הסכסוך ו/או המחלוקת ביניהם, כאשר הליך זה יתקיים ללא צורך בנוכחות אישית של הצדדים וללא צורך בשמיעת עדים, אלא אם כן יוסכם אחרת בין הצדדים.

22.3.            כל השתהות של מנהל האתר בקיום זכות המגיעה לו ועל פי המפורט לעיל, או הימנעותו של מנהל האתר מעמידה על זכותו כאמור, לא ייחשבו כוויתור על זכויותיו.

22.4.            כל פטור ו/או העדר אחריות המוקנה למנהל האתר על פי הוראות תנאי השימוש מוקנה בזאת גם למנהליו, עובדיו, נציגיו, בעלי מניותיו, וכל הפועלים מטעמו ו/או עבורו, וכן כל גורם אחר הקשור באספקת השירותים והתכנים, כפי שאלו יהיו מעת לעת.

22.5.            התקנון ניתן לשינוי בכל עת ע"י מנהל האתר, על פי שיקול דעתו הבלעדי. נוסח התקנון כפי שהוא מפורסם באתר הינו הנוסח הקובע בכל עת.

 

תקנון תנאי שימוש באתר 
תקנון זה בא להסדיר את היחסים בין האתר לבין הגולשים באתר, בין אם הם אדם פרטי, חברה, תאגיד או כל גוף שהוא (להלן "הגולש").

בעצם השימוש באתר ובמדוריו השונים, מצהיר הגולש כי הוא מקבל על עצמו את תקנון האתר, ומסכים להם באופן מוחלט. אם הגולש אינו מסכים לתנאי השימוש כולם או חלקם, אין הוא רשאי לעשות באתר כל שימוש.

התכנים באתר נועדו לספק מידע כללי בלבד ואינם מהווים בשום אופן ייעוץ מקצועי כלשהוא.

אתר www.yamavakedma.co.il (להלן- "האתר") הינו אתר ברשת האינטרנט, המנהל חנות וירטואלית, ומציע ללקוחותיו מידע ומכירת מוצרים שונים (כלי מטבח, מוצרי נייר, מוצרי טקסטיל וכדומה) (להלן "המוצרים"). האתר הינו בבעלות ימה וקדמה  עוסק מורשה (להלן "החברה").

כל המבצע פעולה באתר מצהיר בזאת כי הינו מודע לתנאי השימוש באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו או למי מטעמו כל טענה או דרישה או תביעה נגד ימה וקדמה .

ימה וקדמה שומר על זכותו לשנות את תנאי השימוש מעת לעת, על פי שיקול דעתו הבלעדי, אולם כל שינוי בתנאי השימוש יחול אך ורק על מוצרים או שירותים שנרכשו לאחר השינוי כאמור. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מיועדים לגברים ונשים כאחד.

תכנים של צדדים שלישיים 
האתר של ימה וקדמה מספק מידע ושירותי סחר אלקטרוני ושירותי ביצוע עסקאות מקוונות ברשת האינטרנט בתחום מוצרי האיכות, עיצוב הבית והלייף סטייל. כמו כן, האתר מציע מזון יבש ומשקאות.

יתכן ובמסגרת האתר יופיעו קישורים לאתרי אינטרנט ו/או משאבי אינטרנט ו/או מקורות אחרים חיצוניים לאתר (להלן: "הצדדים השלישיים"). ימה וקדמה לא אחראי ולא יהא אחראי לזמינותם של האתרים או המקורות כאמור וכל טענה בנוגע לשירותים ו/או משאבים ו/או קישורים אלו, תופנה כלפי הצדדים השלישיים המספקים אותם. כל הדעות, העצות, ההצהרות, ההצעות ו/או כל מידע אחר המוצג על ידי צדדים שלישיים אלו, הינם באחריותם הבלעדית של צדדים שלישיים אלו, ואינם משקפים את המלצת ו/או דעת Go Japan לעניינים אלו. Go Japan לא יהא אחראי גם במקרים בהם התוכן אינו חוקי ו/או מפר זכויות צדדים שלישיים, ולא יהא אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם לך כתוצאה מהסתמכות על תכנים המופיעים אצל הצדדים השלישיים, אליהם תגיע באמצעות קישורים המופיעים באתר. כמו כן, Go Japan אינו אחראי על מדיניות הפרטיות ו/או האבטחה של אתרי אינטרנט חיצונים. במידה ותחליט לגשת לכל אתר אחר המקושר מהאתר ו/או לאתר זה, אתה עושה זאת על אחריותך בלבד. עליך לבדוק בטרם השימוש ובטרם מסירת מידע את התנאים וההגבלות הקשורים לאתרי האינטרנט המקושרים.

יצירת חשבון והרשמה 
ימה וקדמה שומר לעצמו את הזכות לסרב לאפשר גישה לאתר לכל משתמש קצה בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי. ההרשמה באתר לרבות יצירת שם המשתמש והסיסמא הינה אישית ואינה ניתנת להעברה, בתמורה או שלא בתמורה.

בכדי להשתתף בעסקאות המוצעות באתר על הרוכש להיות תושב מדינת ישראל אשר מלאו לו 18 שנים אשר ברשותו תעודת זהות תקפה וכרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הישראליות.

יתכן שלצורך השתתפות בעסקאות המוצעות באתר תידרש ליצור חשבון משתמש במסגרתו תידרש למסור פרטים אישיים ובהם שמך המלא, שנת הלידה שלך, כתובת דואר אלקטרוני ופרטי ההתקשרות נוספים עמך. כמו כן, תידרש להזין כתובת לחיוב פרטי תשלום דרך קישור לאתר Paypal. יובהר כי אינך חייב למסור על פי דין פרטים אלו ומסירתם תלויה ברצונך בלבד. יחד עם זאת, מסירת כל הפרטים המופיעים בשדות החובה מהווה תנאי להשתתפות בעסקאות המוצעות באתר.

בעת הרשמה לאתר ולאחר ביצוע הזמנה דרך האתר, החברה שומרת לעצמה את הזכות לשמור את פרטי הזיהוי שהוזנו ואת קוד הזיהוי של הזמנה שהתבצעה דרך חברת Paypal ולשייכם לחשבון באמצעותו בוצעה ההזמנה.

על משתמש הקצה חלה החובה לאבטח באופן אישי את הסיסמא המתקבלת מהאתר. משתמש הקצה אחראי באופן מלא לכל פעולה הנעשית מתוך החשבון שלו. ימה וקדמה לא תהיה אחראית לכל נזק כלשהו שייגרם בשל פריצה לחשבון שנגרמה בעקבות רשלנות של משתמש בשמירה על הסיסמא שלו.

עלות השימוש באתר ותנאי תשלום 
הזכות של משתמש הקצה לבצע קנייה באתר הינה ללא תשלום.

באתר ימה וקדמה מוצגות קטגוריות ובהן מצולמים מוצרים שונים, בנוסף, תמונות מוגדלות של כל פריט. ליד כל פריט מוצג מחירו בשקלים. משתמש באתר יכול להוסיפו לעגלת הקניות, לאחר שבדק את צבעיו, גודלו ומחירו. ניתן לשנות כמויות, להוסיף ולגרוע פריטים מסל הקניות בכל עת, בסיום ההזמנה יש לאשר את ההזמנה בקופה.

במקרה שבוצעה הזמנה למוצר המוצג באתר והתברר כי המוצר אזל, החברה מתחייבת להודיע על גבי המוצר ו/או באמצעות דואר אלקטרוני ו/או טלפונית (על-פי בחירת החברה) ללקוח על החוסר בפריט, ושומרת לעצמה את הזכות להציע חלופה למוצר בצבע, גודל או מוצר חלופי. במידה והלקוח יאשר את ההזמנה בדואר אלקטרוני או טלפונית, ההזמנה תבוצע.

התשלומים מתבצעים באמצעות חברת PayPal (וזה אומר שאתם יכולים לשלם עם כרטיס האשראי שלכם).

בנושאים הקשורים לחשבונות Paypal התקשרו ל- 1809-477-777.

חיוב משתמשי הקצה נעשה ישירות דרך חשבון PayPal (שירות סליקה המאבטח תשלומים באמצעות האינטרנט). יובהר, כי פתיחת חשבון PayPal כפופה לכלל התנאים המפורטים ב-PayPal, כפי שמפורט באתר www.PayPal.com.ימה וקדמה  אינו מהווה צד להסכם של משתמש הקצה ישירות עם PayPal. ימה וקדמה  לא ייקח כל אחריות על השימוש של משתמש הקצה ב-PayPal.

על משתמש הקצה לשמור על כלל הפרטים בחשבונו מעודכנים בכל עת, לרבות כתובת הדואר האלקטרוני ופרטי אמצעי התשלום של חשבון PayPal בתוקף.

המחירים המוצגים בכל שיטות המכירה כוללים מע"מ כדין, אלא אם צוין אחרת במפורש.

קניה שאושרה מהווה קנייה המחייבת בתשלום מלוא הסכום שהוצע בגינה על ידי ימה וקדמה

כל תשלומי המיסים החלים על משתמש הקצה, הן על בית העסק והן על הקונים, יחולו עליהם ועליהם בלבד, ומובהר כי ימה וקדמה לא יישא בכל תשלום מיסים בגין עסקאות המתבצעות באתר.

קניין רוחני 
האתר הינו רכושו הבלעדי של ימה וקדמה , ו- ימה וקדמה הינו בעלת זכויות היוצרים, סימני המסחר וכל זכויות הקניין הרוחני באתר. כל העתקה, הפצה, שידור, פרסום, העברה, יצירת עבודה נגזרת יצירת קישור, ניצול או פגיעה בזכויות הקניין הרוחני של ימה וקדמה  בכל דרך שהיא, בשלמותן או בחלקן, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מימה וקדמה – אסורה בהחלט. כל הפרה של האמור בסעיף זה, עלולה לגרום לתוצאה של הפרת זכויות קניין רוחני, באופן שעלול להשית על המפר עונשים או קנסות פליליים או אזרחיים.

הזמנת עסקה 
הפעולות המתבצעות באתר יהיו אך ורק למטרת קבלת מידע ו/או הזמנת מוצרים. אין לעשות שימוש באתר לכל מטרה אחרת.

הזמנתו של הרוכש לקבלת מוצרים תתקבל בתנאי שנתמלאו כל התנאים הבאים: (1) ניתן אישור לביצוע העסקה מחברת פייפאל ו/או התשלום הוסדר בדרך אחרת לשביעות רצון החברה; (2) המוצרים המבוקשים נמצאים במלאי; (3) הרוכש הינו בעל תא דואר אלקטרוני אישי ברשת האינטרנט, למעט אם העסקה נעשית באמצעות הטלפון. (4) קיים שרות דואר ישראל לכתובתו של המזמין ו/או הוא מציג אלטרנטיבה לכתובת המשלוח.

על מנת שעסקה תתקבל אצל ימה וקדמה, עליה להיקלט במחשביימה וקדמה באופן תקין ומלא, כשהיא כוללת את כל הפרטים הנדרשים. עסקה שפרטיה לא מולאו כנדרש ו/או לא נקלטו ו/או נקלטו באופן משובש ו/או שאינם קריאים, וזאת גם אם מקור התקלה הוא במחשבי ימה וקדמה, לא תחייב את ימה וקדמה. העסקה תאושר על ידי ימה וקדמה רק במידה וכל הפרטים נקלטו כנדרש והתקבל אישור לביצוע העסקה מחברת Paypal. ימה וקדמה יהא רשאי לפסול עסקה בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, בין היתר במקרים בהם התקבל ביטול העסקה מחברת Paypal. במקרה שחברת Paypal תסרב לכבד את כל התחייבויותיך, תפסל העסקה, המוצרים ו/או השירותים לא יסופקו לך ותחויב בדמי ביטול בכפוף לחוק הגנת הצרכן.

אספקת המוצרים וביטול העסקה 
אספקת המוצרים תתבצע בהתאם לתנאים המופיעים בעמוד ההצעה של המוצר ו/או השירות המוצע ובהתאם להסכם הרכישה. מועדי אספקת המוצרים, כפי שאלה מצוינים בעמוד העסקה באתר, כוללים רק ימי עסקים (ימים א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).

משלוח המוצרים נעשה באחת משתי הדרכים המוצגות ב"מדריך קניות" וכפוף לתנאים בו. (דואר רשום, שירות שליחים אקספרס). כמו כן, ניתנת ללקוח האפשרות לבצע איסוף עצמאי של המוצרים הנרכשים בחנות ימה וקדמה כמצויין. בכדי שלא תחויב בדמי משלוח, עליך לציין במהלך תהליך ההזמנה את בחירתך לאסוף את המוצר באופן עצמאי. לאחר סיום ביצוע ההזמנה לא תוכל לשנות את בחירתך זו. במידה ותבחר לבצע איסוף עצמאי של המוצר, ימה וקדמה לא יישא בכל אחריות בכל הנוגע לנזקים שיתרחשו למוצר מרגע איסוף המוצר על ידי הלקוח, בתנאי שאין מדובר במוצר שהיה בו פגם.

מסירת המוצר תיעשה רק עם הצגת מסמכים מזהים, או כפי שיידרש על ידי ספק שירותי השליחות ו/או הדיוור, ועם חתימת המקבל על גבי שובר קבלה ו/או על כל מסמך אחר כתנאי למסירת המוצר.

תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד. ייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, לבין המוצרים המסופקים בפועל, לרבות אך לא רק, הפרשי גוונים בין הצבעים המופיעים בתצלומי המוצרים באתר לבין הגוונים המדויקים של המוצרים כפי שיסופקו בפועל.

כל האמור בסעיף זה מהווה גילוי בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"), ואין הוא בא להוסיף זכויות שאינן מנויות בחוק הגנת הצרכן.

במקרים של ביטול עסקה שאינה עקב פגם או אי התאמה, הנך רשאי לבטל רכישה של מוצר מיום ביצוע ההזמנה ועד 14 ימים ממועד קבלת המוצר בפועל ו/או מיום קבלת תעודת המשלוח או חשבונית (לפי המאוחר). אם תבטל את העסקה לאחר קבלת המוצר בפועל, עליך להחזיר את המוצר באריזתו המקורית לבית העסק.

במקרה של ביטול עסקה כאמור, ימה וקדמה יהא רשאי לחייב אותך בדמי ביטול בשיעור 5% או 100 ש"ח, לפי הנמוך מבניהם. אם המוצר סופק לך, עליך להחזירו בעצמך לחברה או באמצעות דואר רשום או שרות שליחים במימונך, ובתנאים המתאימים לצורך שמירה על תקינות המוצר. לאחר החזרת המוצר תזוכה בסכום ששילמת עבורו, בניכוי דמי ביטול.

ההודעה על ביטול ההזמנה תיעשה טלפונית או בכתובת אימייל ל-ימה וקדמה.

שיפוי ופיצוי בגין שימוש בלתי ראוי באתר 
כל העושה שימוש בלתי ראוי באתר מתחייב לשפות ולפצות את החנות ו/או בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי ממפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם בגין כל תביעה ו/או הוצאה ו/או נזקים מכל מין וסוג כלשהו כולל הוצאות משפטיות, אשר ייגרמו לחברה /או בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי ממפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם.

שירות לקוחות
שרות הלקוחות שלנו בדואר אלקטרוני: info@yamavakedma.co.il ו בטלפון: 0504228598 ובמשרד: 03-9509119 נועדו לסייע בקליטת ההזמנה, מתן מענה לשאלות שעלולות לעלות בנוגע לפריטים שונים, מחיריהם וזמינותם במלאי, לפתור בעיות לפני ואחרי משלוח, לסייע בגלישה באתר וכן לשמוע תלונות ומחמאות. שירות הלקוחות זמין בימים א-ה בין 10:00-18:00.

ניתן לבטל את עסקת רכישת שובר לגבי שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי, בתוך 14 ימים ממועד רכישת השובר, ובלבד שמועד הביטול נעשה יותר מ-7 ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.
יובהר ששובר שנרכש במהלך 7 ימים שאינם ימי מנוחה או פחות קודם למועד שבו אמור השירות להינתן – לא ניתן לביטול ואת/ה תחויב/י במלוא מחיר השובר.
ביטול עסקת רכישת שובר יגרור ניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% או 100 ש"ח, לפי הנמוך מביניהם.
האמור לעיל, הנו תמצית בלבד ואינו מחליף את ייתר תנאי סעיף 24 לתנאי השימוש החלים בעניין זה.